Celkové ciele eFinLit vychádzajú zo strategických priorít rozvojových programov Erasmus+ do roku 2014, zameraných na rozvoj vzdelanosti a kompetencií.

Špecifické ciele projektu sú:

  • Identifikovať a riešiť konkrétne potreby občanov EÚ vo finančnej gramotnosti
  • Využitie online nástrojov (ICT) a digitálnej gramotnosti s cieľom zlepšiť kompetencie občanov EÚ pri riešení finančných záležitostí
  • Vypracovať model partnerstva so širokou škálou odborných organizácií v oblasti odborného vzdelávania, on-line vzdelávania a rozvoja gramotnosti
  • Riešiť problémy a výzvy súčasného finančného manažmentu na základe aktuálnych ekonomických premien odohrávajúcich sa v EÚ
  • Dosiahnuť základné ciele stratégie EÚ 2020 a to sociálna inklúzia a participácia vďaka využívaniu digitálnych zručností