Rastúci počet mladých dospelých (18-35rokov) s nízkymi príjmami a bez práce predstavujú nielen aktuálny problém, ale je to aj výzva, ktorá má byť intenzívne riešená v nadchádzajúcich rokoch.

Celkové ciele eFinLit vychádzajú zo strategických priorít rozvojových programov Erasmus+ do roku 2014, zameraných na rozvoj vzdelanosti a kompetencií. Špecifické ciele projektu sú:

Konzorcium projektu eFinLit sa skladá z 8-mich partnerov zo 7-mich krajín EÚ; partneri pochádzajú z rôznorodých oblastí, vrátane školiacich a vzdelávacích centier, centier starostlivosti o rodinu, výskumných a vývojových centier a malých a stredných podnikov...