Ένωσης. Οι εταίροι προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εκπαιδευτικής κατάρτισης, κέντρων οικογενειακής μέριμνας, ερευνητικών και αναπτυξιακών οργανισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία αποτελείται από τους ακόλουθους εταίρους:

INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO (ISCAP)

Porto Polytechnic is the largest and one of the most dynamic polytechnic schools in the country, emerging as first in the Polytechnic ranking and, along with other major Universities, it is placed in the upper segment of the higher education national ranking. IPP involves more than 20 R&D units, and is the best positioned in international scientific rankings in Portugal. Over the years ISCAP has been trying to increase its international experience and has been a partner in several international networks, such as AFECA, SPACE, EdiNeb and in SOCRATES/Lifelong Learning Programme, namely in ERASMUS, MINERVA, GRUNDTVIG, COMENIUS and in LEONARDO. Nowadays, ISCAP is involved in several European projects under the LLL Programme, both as partner and coordinator. Its International Office is highly keen on the process of internationalisation and willing to increase the number of exchange programmes (for students, as well as for teachers and other staff) and develop intercultural experiences among its communities, being responsible for the highest rate of students’ mobility in Portugal.Partner Website: www.iscap.ipp.pt

INNOVADE LI LTD (INNOVADE)

INNOVADE LI LTD is an SME based in Cyprus, with a team of professionals with several years of experience in entrepreneurship, innovation, startup development, entrepreneurship eco system development and culture infusion, adult and vocational training, financial management, forensic consulting, strategic visioning, business evaluation, business development, performance improvement, use of technology to affect positive change, and academic development and training. InnovADE works with organizations to help them streamline technological advancements and develop and use productivity, communication and marketing tools into their processes to ensure that they improve performance, and increase their profitability. Its core objective is to continually adapt to new ideas, technologies, and operational methodologies as they relate to the needs of its clients and the current operational and business eco-system with particular focus on the social progress of the youth. InnovADE is interested in the healthy development of new businesses and it is involved in various local and regional initiatives that promote (social) entrepreneurship, innovation, and creativity especially among young people.Partner Website: www.innovade.eu

CE.S.CO.T. VENETO - Centro Sviluppo Commercio Turismo e Terziario (CESCOT)

Cescot Veneto, set up in 1986, is the training centre of the regional Confesercenti (National Association of Sme) in Veneto. Cescot is a network organisation with a headquarters in Rome and with opening structures all over the country. Thanks to its origins and history, Cescot is able to answer all the exigencies of enterprises working in trade, tourism, and in the tertiary sector. Cescot keep relationship and conventions with the European Union, Ministries, Regions, Local Bodies, Chambers of Commerce, and it is organically linked with many other public and private realities in Italy and in other European countries. Since 2002, as training centre, CESCOT has managed project of cooperation in different issues and with different partners. In particular, CESCOT works in the filed of commerce, tourism, services. The main working areas of CESCOT are the following:
  • Vocational training towards employment
  • Entrepreneurial training
  • Consultancy and technical assistance to enterprises
  • Continuing vocational training
  • Obligatory training for apprenticeship and Training Job Contract
  • Training courses for professional registration
  • Elaboration and management of EU funded projects
Partner Website: www.cescotveneto.it

E-C-C Verein fuer interdisziplinaere Bildung und Beratung (ECC)

E-C-C Association for Interdisciplinary Consulting and Education is a non-profit association for interdisciplinary research, consulting and education. ECC works with some 20 experts, lecturers and trainers who cover our working fields, especially managing and coordinating scientific cooperation and educational projects in European research and education programmes. Partner Website: www.e-c-c.at

INTEGRA INSTITUT, Institut za razvoj cloveskih virov (INTEGRA)

The Institute’s mission and vision are based on the development of human resources whereby the accent is on the doctrine of programmes and the provision of services in the field of humanistic sciences for different target and age groups. As public officers of the Ministry of Labour, Family and Social Affairs, professionals working at the Institute perform special counselling and experts’ work in the field of occupational rehabilitation in close cooperation with the Employment Service of Slovenia and the Pension and Disability Insurance Institute of the Republic of Slovenia. Furthermore, the central activities of the Institute are based on adult education and advisory services and the development and the implementation of social innovations, as well as on the research in the field of human resources. To this end, the Institute works both with professionals in Slovenia and abroad. However, it also participates in a range of projects relating to lifelong learning and education of adults in the area of European Union and in the states of South-Western Balkans. Partner Website: www.eu-integra.eu

QUALED obcianske zdruzenie pre kvalifikáciu a vdelávanje (QUALED)

QUALED is a non-profit organization working in the field of adult education. Our team focuses in particular on the development, adaptation and innovation of creative and innovative educational products, methods and seminars for adults. Since 2008, QUALED has been involved as didactic expert in many educational projects delivering didactic and methodological expertise in the form of pedagogical counselling, couching, presentations and seminars. QUALED members and staff are experts with professional background in psychology and coaching, didactics and methodology of teaching, counselling and new media. Besides the core team, QUALED cooperates with diverse specialists in the fields of psychology, media, marketing and education. QUALED has been actively involved in development of innovative training tools in both vocational and adult education. During the long term cooperation with various educational organisations covering different areas of vocational training, the didactic team of QUALED has proven the ability to influence diverse areas of education. Besides that, QUALED has co-developed training materials and courses for various fields of adult education targeting broad public.Partner Website: www.qualed.net

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD (CARDET)

CARDET is one of the leading research and training centers in the eastern Mediterranean region with global expertise in project design and implementation, project management, training and e-learning. CARDET has completed numerous projects relating to the development of adult and vocational training initiatives in the areas of financial literacy, innovation and entrepreneurship. Members of its team and board represent European and International Higher education institutions, training centers and international organizations, and have in-depth knowledge of the adult training sector and financial literacy area while CARDET focuses in the promotion of social justice and social progress. CARDET brings together an international team of experts with decades of global expertise in adult training, capacity building, curriculum development, social entrepreneurship, vocational training, design thinking, innovation, education research, evaluation, and human resource development. Members of the CARDET team have successfully participated in more than 100 projects in more than 30 countries, several of which were supported by the European Commission, the United Nations Development Program, Microsoft, The Commonwealth of Learning, international agencies and governments from around the world.Partner Website: www.cardet.org

Institute of Financial Studies (IEF)

The Institute of Financial Studies (IEF) is the leading learning provider and raising awareness institution specialized in finances and banking in Spain. We aim at providing the most rigorous and highly practical learning opportunities for professionals and citizens in the field of finance, achieving excellence in the process. We aim at seeking new ways through research, applying innovative teaching, promoting  new methodologies and organizing high level events, with the specific purpose of strengthening the financial sector. During the academic year 2012- 2013 (o 2013-14), IEF reached more than 230.000 teaching hours for 7,000 students and coordinated 400,000 hours of on-line learning for  4,000 professionals.Partner Website: www.iefweb.org