Οι γενικοί στόχοι του έργου eFinLit βασίζονται πάνω στις προτεραιότητες και τις πολιτικές των Στρατηγικών Συμπράξεων Erasmus+ 2014, για ενήλικες και για όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:

  • Εντοπισμός και αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών των πολιτών της Ε.Ε. στον τομέα του χρηματοοικονομικού γραμματισμού. 
  • Χρήση των εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και του ψηφιακού γραμματισμού για τη βελτίωση των ικανοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την αντιμετώπιση οικονομικών θεμάτων.
  • Ανάπτυξη ενός μοντέλου εταιρικής σχέσης με διάφορους οργανισμούς που διαθέτουν εμπειρογνώμονες στους τομείς της εκπαίδευσης, της διαδικτυακής μάθησης και του γραμματισμού.
  • Αντιμετώπιση των προκλήσεων της οικονομικής διαχείρισης που δημιουργούνται από τις τρέχουσες οικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν στην Ε.Ε.
  • Επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής της Ευρώπης 2020, όπως η κοινωνική συνοχή μέσω του ψηφιακού αλφαβητισμού.